Sự Kiện - Hoạt Động

Sinh hoạt chính trị cho cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2019-2020 24/09/2019

         Thực hiện Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ngày 19/6/2019; Thực hiện Kế hoạch số 426/KH-HVANH ngày 28/8/2019 của Học viện Âm nhạc Huế. Ngày 10 tháng 9 năm 2019, Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị đầu năm học 2019 – 2020 cho cán bộ, viên chức và người lao động của Nhà trường.

          Đến tham dự và trực tiếp triển khai các nội dung tại buổi sinh hoạt chính trị có TS. Nguyễn Thái Sơn – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Về phía Học viện có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Học viện.

       TS. Nguyễn Thái Sơn – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã khái quát những nét chính của Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Kết luận của Ban Bí thư đã đưa ra các giải pháp để thực hiện như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị trong thực hiện Nghị quyết; Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lỗi sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân trong hệ thống giáo đục quốc dân; Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, xây dựng xã hội học tập; Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới; Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục, đào tạo; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

TS. Nguyễn Thái Sơn – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Hội nghị

         Bên cạnh quán triệt các nội dung cơ bản của Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Thái Sơn còn thông tin một số tình hình thời sự quốc tế, trong nước trong thời gian qua, khái quát một số thành tựu về kinh tế, xã hội của đất nước và của tỉnh Thừa Thiên Huế.

         TS. Hà Mai Hương – Phó Giám đốc Phụ trách Học viện đã phổ biến Quyết định số 142/QĐ-HVANH ngày 08/4/2019 của Học viện Âm nhạc Huế về Quy định giờ chuẩn giảng dạy đối với giảng viên, giáo viên. Trong quy chế này, đã quy định rõ định mức giờ chuẩn đối với giảng viên trong các trường hợp cụ thể (giảng viên đang học tập trung, giảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý,…); giờ nghiên cứu khoa học cũng như các nội dung liên quan khác. Triển khai Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Học viện thay thế Quy chế Thi đua, Khen thưởng kèm theo Quyết định số 431/QĐ-HVANH ngày 29/12/2015. Quy chế đã căn cứ các văn bản về Thi đua, Khen thưởng của cấp trên, đồng thời điều chỉnh và bổ sung một số tiêu chuẩn đặc thù của đơn vị; Quy chế quy định rõ các hình thức, tiêu chí về Thi đua, Khen thưởng của cá nhân và tập thể cấp Học viện và bậc cao.

TS. Hà Mai Hương – Phó Giám đốc Phụ trách Học viện tại Hội nghị

        ThS. Hoàng Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc đã quán triệt những nội dung cơ bản về Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”; Chuyên đề năm 2019 đã phân tích rõ Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, cũng như phong cách tôn trọng, phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống Nhân dân của Bác; Triển khai Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện ban hành kèm theo Quyết định số 564/QĐ-HVANH ngày 28/12/2019. Quy chế được xây dựng dựa vào Quyết định số 3646/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Âm nhạc Huế; Quy chế cũng đã quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Học viện.

ThS. Hoàng Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc tại Hội nghị

          Đợt sinh hoạt chính trị này đã góp phần nâng cao nhận thức, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các nội quy, quy chế của Học viện cho cán bộ, viên chức và người lao động để triển khai và thực hiện một cách hiệu quả trong năm học mới.

Tin: Thành Nhẫn

Ảnh: Anh Bình

Đăng ký trực tuyến