Công khai chất lượng đào tạo

BIỂU TỔNG HỢP Một số thông tin công khai của Học viện Âm nhạc Huế năm học 2013-2014 01/01/2016

– Hình thức công khai: Trên website của Học viện

– Địa chỉ website: http://www.hocvienamnhachue.vn

TT

Thông tin

Đơn vị

Số lượng

1

Số ngành trường đang đào tạo

Ngành

06 (từ năm 2011)

2

Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra

Ngành

06

3

Diện tích đất của trường

Ha

5.96

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:

m2

8.845

4.1

Diện tích phòng học các loại

1.810

4.2

Diện tích thư viện

64

4.3

Diện tích phòng thí nghiệm

0

4.4

Diện tích nhà xưởng thực hành

450

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m2

315

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:

Người

120

6.1

Giáo sư

0

6.2

Phó giáo sư

0

6.3

TSKH, tiến sỹ

01

6.4

Thạc sỹ

29

6.5

Cử nhân

90

7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:

Người

921

7.1

Nghiên cứu sinh

0

7.2

Học viên cao học

123

7.3

Đại học

603

7.4

Cao đẳng

0

7.5

Trung cấp chuyên nghiệp

195

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

%

24.2

9

Mức học phí hệ chính quy năm 2013-2014:

Tr. đồng/năm

 

9.1

Tiến sỹ

Chưa tổ chức đào tạo

9.2

Thạc sỹ

11.775

9.3

Đại học

5.650

9.4

Cao đẳng

Chưa tổ chức đào tạo

10

Tổng thu năm 2012

Tỷ đồng

30.037

10.1

Từ ngân sách

19.537

10.2

Từ học phí, lệ phí

2.350

10.3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

0

10.4

Từ nguồn khác

8.150

Ghi chú: Số TSKH, TS nếu đã tính trong các GS, PGS thì không tính trùng trong mục 6.3 nữa

                                   

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 11 năm 2013

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Việt Đức

Đăng ký trực tuyến