Giới thiệu học viện

Giới thiệu học viện

******

 

SỨ MẠNG

           Đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực âm nhạc ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học có chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, biễu diễn các loại hình âm nhạc, tiếp thu tinh hoa âm nhạc thế giới; phát huy các giá trị di sản âm nhạc đặc trưng nhằm đáp ứng sự nghiệp bảo tồn, phát triển nghệ thuật âm nhạc của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

 

GIỚI THIỆU HỌC VIỆN

            Học viện Âm nhạc Huế là đơn vị sự nghiệp giáo dục, có chức năng nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị Âm nhạc truyền thống, đặc biệt là các di sản Âm nhạc được UNESCO công nhận như: Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên… đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực Âm nhạc ở bậc trung học, đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học, biểu diễn Âm nhạc, góp phần giữ gìn và phát triển nền Âm nhạc Việt Nam mà trực tiếp là khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá phi vật thể

          Tổ chức khảo sát, sưu tầm, điền dã để thu thập tài liệu băng đĩa các loại hình sinh hoạt âm nhạc và tổ chức biểu diễn âm nhạc truyền thống của toàn bộ khu vực miền Trung – Tây Nguyên, đặc biệt là Nhã nhạc cung đình Huế và Không gian văn hoá Cồng chiêng Tây nguyên, nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá phi vật thể và truyền khẩu của Thế giới ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

          Tổ chức tổng điều tra, khảo sát và quy hoạch dân ca dân nhạc các vùng miền đặc trưng trong toàn khu vực để kịp thời sưu tầm, lưu giữ, khảo cứu, phát huy và giới thiệu, quảng bá vốn di sản âm nhạc truyền thống của khu vực dưới mọi hình thức, tiến tới việc thành lập Ngân hàng dữ liệu điện tử dân ca dân nhạc, ngành âm nhạc Dân tộc học và nhà Bảo tàng âm nhạc Dân tộc học.

          Có kế hoạch triển khai các công trình nghiên cứu khoa học trong Học viện âm nhạc Huế như biên soạn đề cương môn học, tổ chức biên soạn giáo trình giảng dạy, đặc biệt đối với giáo trình âm nhạc các dân tộc thiểu số, âm nhạc truyền thống, dân ca dân nhạc các tỉnh, thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Đào tạo

          Đào tạo nguồn nhân lực các ngành học âm nhạc bao gồm: Sáng tác âm nhạc, Lý thuyết (trước đây gọi là ngành Lý luận Âm nhạc), Chỉ huy, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (với các chuyên ngành Tranh, Tam, Tỳ, Nhị, Nguyệt, Sáo, Bầu…), Biểu diễn nhạc cụ phương tây (với các chuyên ngành Violon, Cello, Kèn, Guitare, Accordeon, Organ, Piano, Thanh nhạc… ở bậc cao đẳng, đại học, sau đại học theo các loại hình đào tạo chính quy, không chính quy, đào tạo văn bằng hai, bồi dưỡng nghiệp vụ và tạo nguồn theo chỉ tiêu phân bổ của nhà nước và yêu cầu của xã hội cho các tỉnh, thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

          Ngoài các chuyên ngành đào tạo trên, Học viện âm nhạc Huế xây dựng thêm các danh mục chương trình đào tạo hệ thống bài bản Nhã nhạc (Âm nhạc Cung đình) và hệ thống bài bản âm nhạc sử dụng trong Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Biểu diễn

          Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của Trung tâm Biểu diễn âm nhạc âm nhạc truyền thống, âm nhạc Cung đình (Nhã Nhạc) và tinh hoa âm nhạc thế giới, thông qua các Dàn nhạc Dân tộc Tổng hợp và Dàn nhạc Giao hưởng Hợp xướng, theo phương châm: Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, nhằm góp phần rèn luyện kỹ năng thực hành nghề nghiệp của học sinh – sinh viên và đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của xã hội.

Mục tiêu kinh tế xã hội

          Thông qua phát triển các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực trên lĩnh vực âm nhạc, từng bước đẩy mạnh các hoạt động triển khai nghiên cứu khoa học gắn liền với hoạt động biểu diễn nhằm góp phần thúc đẩy, tạo động lực đối với việc phát triển sự nghiệp âm nhạc, văn hoá nghệ thuật và kinh tế xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên, và thành phố Huế – Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, phù hợp với mục tiêu, định hướng chủ yếu của Đảng, Nhà nước đối với khu vực trong giai đoạn mới.

 

Đăng ký trực tuyến