Công khai chất lượng đào tạo

Công khai chất lượng đào tạo

Công văn và kế hoạch tiển khai phần “Kế hoạch hành động” trong báo cáo tự đánh giá của Học viện âm nhạc Huế – Giai đoạn 2014 – 2018

Công văn và kế hoạch tiển khai phần “Kế hoạch hành động” trong báo cáo tự đánh giá của học viện âm nhạc Huế – Giai đoạn 2014 – 2018

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Học viện Âm nhạc Huế năm học 2013-2014

(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH          HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ Biểu mẫu 23 (Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục…

Xem thêm

THÔNG BÁO Công khai cơ sở vật chất của Học viện Âm nhạc Huế Năm học 2013-2014

(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)   BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH         HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ   Biểu mẫu 22 (Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ…

Xem thêm

THÔNG BÁO Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Học viện Âm nhạc Huế

(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)   Biểu mẫu 21 (Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) THÔNG BÁO Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Học viện…

Xem thêm

THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Học viện Âm nhạc Huế năm học 2013-2014 Ngành: SƯ PHẠM ÂM NHẠC (Mã số: 52140221)

(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH          HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ   Biểu mẫu 20 (Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo…

Xem thêm

BIỂU TỔNG HỢP Một số thông tin công khai của Học viện Âm nhạc Huế năm học 2013-2014

– Hình thức công khai: Trên website của Học viện – Địa chỉ website: http://www.hocvienamnhachue.vn TT Thông tin Đơn vị Số lượng 1 Số ngành trường đang đào tạo Ngành 06 (từ năm 2011) 2 Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra Ngành 06 3 Diện tích đất của trường Ha 5.96 4 Diện…

Xem thêm

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ     Số: 488/QĐ-HVANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Thừa Thiên Huế, ngày 30  tháng 9 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Chuẩn đầu ra các ngành/chuyên ngành…

Xem thêm

Học viện Âm nhạc Huế công khai Dự thảo CHUẨN ĐẦU RA các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học của Học viện Âm nhạc Huế

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ……………………………………………………………….. ..02 PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG CHUẨN ĐẦU RA HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ ……04 PHẦN II: QUY ĐỊNH ĐẶC THÙ CHUẨN ĐẦU RA TỪNG NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH- HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ…

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến