Thông tin cần biết

Thông tin cần biết

Quyết định về việc buộc thôi học, xóa tên kể từ học kỳ I, năm học 2015 – 2016

Quyết định về việc buộc thôi học, xóa tên kể từ học kỳ I, năm học 2015 – 2016

Nội dung kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân học sinh – sinh viên” năm học 2015 – 2016

Nội dung kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân học sinh – sinh viên” năm học 2015 – 2016

Kế hoạch nghỉ hè năm học 2012-2013

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                     Số:  454   /HVANH                        Thừa Thiên Huế, ngày   tháng 06 năm 2013            Kế hoạch nghỉ hè năm học 2012-2013              …

Xem thêm

Quyết định về việc ngưng học, điều chỉnh tiến độ học tập kể từ học kỳ I, năm học 2015 – 2016

Quyết định về việc ngưng học, điều chỉnh tiến độ học tập kể từ học kỳ I, năm học 2015 – 2016

12

Đăng ký trực tuyến