Sự Kiện - Hoạt Động

Quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy 28/08/2019

       Ngày 22/8/2019, Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức Hội nghị để quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy.

       Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đ/c Lê Xuân Hiền – Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị

       Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động Học viện đã được quán triệt, triển khai các nội dung: Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 38-CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội và hội nhập quốc tế; Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

       Việc quán triệt và triển khai kịp thời nội dung các văn bản mới nhằm giúp cán bộ, đảng viên và người lao động Học viện nắm được tinh thần, nội dung các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người lao động, nắm rõ, hiểu rõ các các chủ trương, đường lối của Đảng trong thời gian đến.

                                                           Tin: Phương Tú

                                                             Ảnh: Anh Bình

Đăng ký trực tuyến