Công khai chất lượng đào tạo

THÔNG BÁO Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Học viện Âm nhạc Huế 01/01/2016

(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Biểu mẫu 21
(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO
Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Học viện Âm nhạc Huế

TT

 

 

Nội dung

 

 

Khóa học/

Năm

tốt nghiệp

Số

sinh viên nhập học

Số

sinh viên

tốt nghiệp

Phân loại tốt nghiệp (%)

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường

 

Loại

xuất

sắc

Loại giỏi

Loại

khá

I

Đại học chính quy

2012

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình đại trà

 

 

 

 

 

 

 

1

Ngành: Sáng tác – Lý Luận

2012

15

12

0

1.61 %

8.06 %

Số liệu khảo sát SV SP Âm nhạc tốt nghiệp 2010. Các khóa sau hiện đang khảo sát.

2

Ngành: Biểu diễn Âm nhạc

2012

43

39

0

6.45 %

25 %

3

Ngành: Nhã nhạc

2012

0

0

0

0 %

0%

4

Ngành: Sư phạm âm nhạc

2012

96

73

0

8.06 %

50.8 %

II

Cao đẳng chính quy

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình đại trà

 

 

 

 

 

 

 

Ngành…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình …

 

 

 

 

 

 

 

Ngành…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Sau đại học

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến