Công khai chất lượng đào tạo

THÔNG BÁO Công khai cơ sở vật chất của Học viện Âm nhạc Huế Năm học 2013-2014 01/01/2016

(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
        HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

 

Biểu mẫu 22
(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO
Công khai cơ sở vật chất của Học viện Âm nhạc Huế
Năm học 2013-2014

STT

Nội dung

 

Đơn vị

tính

Số lượng

I

Diện tích đất đai

ha

5.96

II

Diện tích sàn xây dựng

 

 

1

Giảng đ­ường

 

 

 

Số phòng

phòng

45

 

Tổng diện tích

m2

1.810

2

Phòng học máy tính

 

 

 

Số phòng

phòng

0

 

Tổng diện tích

m2

0

3

Phòng học ngoại ngữ

 

 

 

Số phòng

phòng

0

 

Tổng diện tích

m2

0

4

Thư­ viện

m2

64

5

Phòng thí nghiệm

 

 

 

Số phòng  

phòng

0

 

Tổng diện tích

m2

0

6

Xư­ởng thực tập, thực hành

 

 

 

Số phòng  

phòng

03

 

Tổng diện tích

m2

450

7

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý

 

 

 

Số phòng

phòng

06

 

Tổng diện tích

m2

315

8

Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo

m2

64.8

9

Diện tích khác:

 

 

 

Diện tích hội trường

m2

193

 

Diện tích nhà văn hóa      

m2

0

 

Diện tích nhà thi đấu đa năng 

m2

0

 

Diện tích bể bơi

m2

0

 

Diện tích sân vận động

m2

2.400

Đăng ký trực tuyến