Công khai chất lượng đào tạo

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Học viện Âm nhạc Huế năm học 2013-2014 01/01/2016

(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
         HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

Biểu mẫu 23
(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
của Học viện Âm nhạc Huế năm học 2013-2014
                                                       Đơn vị tính: Người

STT

Nội dung

Tổng số

 Phải thống nhất cách ghi chữ sĩ hay sĩ

Giáo sư

Phó Giáo sư

TSKH, tiến sĩ

Thạc sĩ

Cử nhân

Khác

 

1

2=3+4+5+6+7+8

3

4

5

6

7

8

 

Tổng số

120

0

0

01

29

90

0

1

Ban giám đốc

01

 

 

01

 

 

 

2

Văn phòng

02

 

 

 

01

01

 

3

Phòng Tổ chức cán bộ

04

 

 

 

 

04

 

4

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

02

 

 

 

02

 

 

5

Phòng Đào tạo

03

 

 

 

 

03

 

6

Khoa Tại chức

01

 

 

 

01

 

 

7

Phòng Công tác-HSSV

02

 

 

 

 

02

 

8

Viện Nghiên cứu Âm nhạc

02

 

 

 

01

01

 

9

Phòng QLKH-Đối ngoại

04

 

 

 

 

04

 

10

Khoa Piano-Accor-Organ

10

 

 

 

05

05

 

11

Khoa Giao hưởng

12

 

 

 

01

11

 

12

Khoa Thanh nhạc-Guitare

12

 

 

 

01

11

 

13

Khoa Sáng tác-Lý luận-Chỉ huy

11

 

 

 

01

10

 

14

Khoa Kiến thức Âm nhạc

05

 

 

 

01

04

 

15

Khoa Âm nhạc Di sản

07

 

 

 

01

06

 

16

Khoa Âm nhạc Truyền thống

17

 

 

 

05

12

 

17

Khoa Sư phạm ÂN

10

 

 

 

02

08

 

18

TT Biểu diễn Âm nhạc

01

 

 

 

 

01

 

19

Khoa Cơ bản

09

 

 

 

06

03

 

20

Bộ môn GDTC và ANQP

05

 

 

 

01

04

 

Ghi chú: Các TSKH và tiến sỹ nếu đã tính trong số giáo sư và phó giáo sư thì khôngtính trùng trong cột 5 nữa.

Đăng ký trực tuyến