Thông báo

THÔNG BÁO V/v phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Học viện khoá II, nhiệm kỳ 2012 – 2014 03/04/2013

Căn cứ kết quả bầu cử Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Học viện của Ban Chấp hành Đoàn Học viện Âm nhạc Huế khóa II, nhiệm kỳ 2012 – 2014;

 

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

 

***

Số: 01 TB/ĐTN

 

Thành phố Huế, ngày 25 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Học viện

khoá II, nhiệm kỳ 2012 – 2014

———

 

 

 

 

– Căn cứ kết quả bầu cử Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Học viện của Ban Chấp hành Đoàn Học viện Âm nhạc Huế khóa II, nhiệm kỳ 2012 – 2014;

– Căn cứ Quyết định số 484-QĐ/ĐTN, ngày 26/6/2012 Ban Chấp hành Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận Ban Chấp hành Đoàn Học viện Âm nhạc Huế khóa II, nhiệm kỳ 2012 – 2014;

– Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Âm nhạc Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 – 2014;

– Căn kết kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Học viện ngày 9/9/2012về việc thống nhất phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Học viện Âm nhạc Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 – 2014.

1. Đồng chí Thái Đình Dũng – Bí thư Đoàn Học viện, UV BCH Tỉnh đoàn, UV BCH Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Bí thư Chi bộ 11. Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng, công tác đối ngoại, công tác tổ chức, nhân sự, công tác thi đua khen thưởng của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội LHTN Học viện. Phụ trách giới thiệu Đoàn viên ưu tú, phát triển Đảng trong Học sinh sinh viên viên Học viện. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động các Chi đoàn Cán bộ Giảng viên trực thuộc Đoàn Học viện.

          2. Đồng chí Đặng Xuân Trường – Phó Bí thư Thường trực Đoàn Học viện. Phụ trách công tác tuyên truyền, lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Trực tiếp theo dõi công tác Đoàn và phong trào thanh niên các chi đoàn khối Đại học Chính qui trực thuộc Đoàn Học viện.

          3. Đồng chí Trần Đình Khắc Du – Phó Bí thư Đoàn Học viện. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Học viện. Trực tiếp chỉ đạo và tham mưu công tác Văn phòng Đoàn. Phụ trách các hoạt động liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội, công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Đoàn. Trực tiếp theo dõi công tác Đoàn và phong trào thanh niên các chi đoàn Khối Sư phạm trực thuộc Đoàn Học viện.

          4. Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội sinh viên Học viện, tham mưu tổ chức các hoạt động của Hội Sinh viên, phụ trách chung về công tác Hội, bản tin tuần, tham mưu, xây dựng các kế hoạch phong trào Đoàn Học viện.

          5. Đồng chí Hồ Duy Trường – Ủy viên Ban Thường vụ, phụ trách và tham mưu công tác của Đoàn, phát bản tin, theo dõi, kiểm tra quá trình hoạt động của Ban chấp hành. Trực tiếp theo dõi công tác Đoàn và phong trào thanh niên các chi đoàn khối Trung học trực thuộc Đoàn Học viện.

          6. Đồng chí Bùi Thị Cẩm Nhung – Ủy viên Ban Thường vụ, trực tiếp theo dõi công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn Sư phạm 4A, Sư phạm 4B. Phụ trách công tác hậu cần.

          7. Đồng chí Hồ Thế Doan – Ủy viên Ban Chấp hành, trực tiếp theo dõi công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn Sư phạm 2A.

          8. Đồng chí Phạm Thị Hoài – Ủy viên Ban Chấp hành, trực tiếp theo dõi công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn Sư phạm 2B.

          9. Đồng chí Trần Văn Anh – Ủy viên Ban Chấp hành, trực tiếp theo dõi công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn Sư phạm 1B.

          10. Đồng chí Trần Thanh Nhớ – Ủy viên Ban Chấp hành, trực tiếp theo dõi công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn Sư phạm 3B.

          11. Đồng chí Hoàng Hải Đăng – Ủy viên Ban Chấp hành, trực tiếp theo dõi công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn Trung học 2, Sơ cấp 7.

          12. Đồng chí Nguyễn Đình Lợi – Ủy viên Ban Chấp hành, trực tiếp theo dõi công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn Trung học 4, Sơ cấp 9.

13. Đồng chí Phạm Hữu Thịnh – Ủy viên Ban Chấp hành, trực tiếp theo dõi công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn Đại học 3.

14. Đồng chí Đặng Thị Hường – Ủy viên Ban Chấp hành, trực tiếp theo dõi công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn Đại học 1.

          15. Đồng chí Lê Nguyễn Mỹ Linh – Ủy viên Ban Chấp hành, trực tiếp theo dõi công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn Sư phạm 1A.

          16. Đồng chí Nguyễn Thị Ly Ly – Ủy viên Ban Chấp hành, trực tiếp theo dõi công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn Trung học 1, Sơ cấp 6.

          17. Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Thùy – Ủy viên Ban Chấp hành, trực tiếp theo dõi công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn Trung cấp 3, Sơ cấp 8.

          18. Đồng chí Trần Quang Phận – Ủy viên Ban Chấp hành, trực tiếp theo dõi công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn Sư phạm 3A.

          19. Đồng chí Lê Đức Thọ – Ủy viên Ban Chấp hành, trực tiếp theo dõi công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn Đại học 4. Phụ trách công tác kỷ thuật.

          20. Đồng chí Đoàn Văn Cảnh – Ủy viên Ban Chấp hành, trực tiếp theo dõi công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn Đại học 2.

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Học viện làm việc theo Quy chế hoạt động Ban Chấp hành Đoàn Học viện  khóa II, được thông qua tại phiên họp lần thứ 2 của Ban Chấp hành Đoàn Học viện khóa II, nhiệm kỳ 2012 – 2014.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Học viện phát huy cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo để tham mưu cho Ban Chấp hành chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Âm nhạc Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 – 2014.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ  ĐOÀN

Nơi nhận:

– Đảng ủy;     (Để b/c);

– Các đ/c UVBCH Đoàn Học Viện;(Để t/h)

– Các chi đoàn trực thuộc;

– Lưu VPĐTN.

 

BÍ THƯ

(Đã ký)

 

 

Thái Đình Dũng .

Đăng ký trực tuyến