Tin Tức Sự Kiện

Triển khai chuyên đề năm 2020 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 09/03/2020

     Sáng ngày 05/3/2020, Đảng bộ Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức Hội nghị quán triệt và  triển khai chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thành Nhân – Trưởng phòng Lý luận và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế trình bày về tầm quan trọng của việc triển khai và quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề.

Đồng chí Nguyễn Thành Nhân – Trưởng phòng Lý luận và Lịch sử Đảng, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tại Hội nghị

     Việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

     Nội dung chuyên đề năm 2020 bao quát một vấn đề rất rộng lớn về cả lý luận và thực tiễn, đã kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác về đại đoàn kết toàn dân tộc. Coi đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc ta trong dựng nước và giữ nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên phải coi đoàn kết là một đức tính cơ bản của người cách mạng. Ai không có khả năng tập hợp, đoàn kết quần chúng và các đồng chí của mình thì không thể làm cách mạng, không thể làm cán bộ. Người cũng chỉ rõ 4 nguyên tắc đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là phải tin vào dân, dựa vào dân, vì lợi ích của dân để đoàn kết toàn dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước; đoàn kết lâu dài, rộng rãi, chặt chẽ, tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo; đoàn kết trên cơ sở hiệp thương dân chủ, chân thành, thẳng thắn, thân ái, đoàn kết gắn với đấu tranh, tự phê bình và phê bình và đoàn kết trên cơ sở kế thừa truyền thống yêu nước – nhân nghĩa – đoàn kết của dân tộc. Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, việc nước là việc chung, mỗi người đều phải có trách nhiệm “ghé vai gánh vác một phần”.

     Theo đó, toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động của Học viện Âm nhạc Huế tiếp tục nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở đó, quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: Tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước. Đặc biệt, sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ liên hệ bản thân và đề ra phương hướng học tập, phấn đấu và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đạt kết quả thiết thực, lâu bền.

Tin: Phương Tú

Ảnh: Anh Bình

 

Đăng ký trực tuyến