Quản Lý Khoa Học

BIỂU MẪU KHOA HỌC – CẤP CƠ SỞ 01/01/2016

DANH SÁCH BIỂU MẪU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

1. BÁO CÁO  ĐỊNH KỲ (Đợt ….) THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
2. BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
3. HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC
4. HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
5. BẢN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC  NĂM 201… (Cán bộ – Giảng viên)
6. BẢN  ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC 201…. (Sinh viên)
7. BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH, HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CẤP CƠ SỞ
8. PHIẾU BỔ SUNG THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
9. PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
10. BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG
11. THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
12. THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
13. THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
(Dành cho đề tài chuyên ngành Sáng tác – Biểu diễn)
14. MẪU THUYẾT MINH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC NĂM 2010
15. TRANG BÌA

Đăng ký trực tuyến