Công khai chất lượng đào tạo

Công khai chất lượng đào tạo

BIỂU TỔNG HỢP Một số thông tin công khai của Học viện Âm nhạc Huế năm học 2013-2014

– Hình thức công khai: Trên website của Học viện – Địa chỉ website: http://www.hocvienamnhachue.vn TT Thông tin Đơn vị Số lượng 1 Số ngành trường đang đào tạo Ngành 06 (từ năm 2011) 2 Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra Ngành 06 3 Diện tích đất của trường Ha 5.96 4 Diện…

Xem thêm

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ     Số: 488/QĐ-HVANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Thừa Thiên Huế, ngày 30  tháng 9 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Chuẩn đầu ra các ngành/chuyên ngành…

Xem thêm

Học viện Âm nhạc Huế công khai Dự thảo CHUẨN ĐẦU RA các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học của Học viện Âm nhạc Huế

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ……………………………………………………………….. ..02 PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG CHUẨN ĐẦU RA HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ ……04 PHẦN II: QUY ĐỊNH ĐẶC THÙ CHUẨN ĐẦU RA TỪNG NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH- HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ…

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến