Lịch Công Tác

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

Từ ngày đến ngày

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Học viện Âm nhạc Huế thông báo lịch công tác như sau:

 

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Năm
13/12/2018
08:00

Hướng dẫn, trao đổi về quy trình, thủ tục việc kiểm điểm tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018.

Đảng ủy, các chi ủy chi bộ trực thuộc, đại diện BCH Công đoàn cơ sở, đại diện BCH Đoàn Thanh niên.

Phòng họp.

Ghi chú: Đề nghị các chi ủy chi bộ mang theo các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác kiểm điểm tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018 đã được gửi qua email của các chi bộ.

14:00

Họp Tập thể Lãnh đạo Học viện.

Đảng ủy, Ban Giám đốc, PTP Điều hành Phòng HCTH.

Phòng họp.

Phó Giám đốc phụ trách Học viện.

Thứ Sáu
14/12/2018
14:00

Giao ban Học viện.

Ban Giám đốc; Trưởng, Phụ trách, Điều hành các phòng chức năng, trung tâm, Viện Nghiên cứu và Bảo tồn âm nhạc; Phụ trách Kế toán.

Phòng họp.

Phó Giám đốc phụ trách Học viện.

Thứ Bảy
15/12/2018
Chủ Nhật
16/12/2018
Thứ Hai
17/12/2018
Thứ Ba
18/12/2018
Thứ Tư
19/12/2018

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.GIÁM ĐỐC          
TRƯỞNG PHÒNG HC - TH    

Đăng ký trực tuyến