Phòng chức năng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục 05/09/2023

1. Lãnh đạo đơn vị

     
 

ThS. Trần Mạnh Hùng – PTP Điều hành phòng

Điện thoại: 0908 448 235

Email: hungsaotruc@gmail.com

 

 

2. Thông tin liên hệ

    – Địa chỉ: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Học viện Âm nhạc Huế, 01 Lê Lợi, TP Huế

    – Điện thoại: 0234.3624638

    – Email: phongkhaothikiemdinh@gmail.com

3. Đội ngũ cán bộ

TT

Họ tên

Chức danh

Email

1

ThS. Trần Trung Bắc

Giảng viên

 

2

ThS. Hoàng Văn Chiến

Nghiên cứu viên

Hoangchien30071976@gmail.com

3

ThS. Nguyễn Đăng Khoa

Giảng viên

 

4

CN. Đặng Thị Thảo

Chuyên viên

dangthao.ck@gmail.com

4. Giới thiệu chung

  • Chức năng, nhiệm vụ

     1. Tham mưu cho Giám đốc xây dựng mục tiêu, quy trình, quy định, kế hoạch triển khai công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện theo quy định của Bộ GDĐT, Bộ VHTTDL và của Học viện.

     2. Triển khai hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng với các tổ chức, cơ sở đào tạo có liên quan.

    3. Xây dựng, trình Giám đốc phê duyệt các văn bản hướng dẫn về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng trên cơ sở các quy định của Bộ GDĐT và Bộ VHTTDL.

     4. Chủ trì việc thực hiện ba công khai về chất lượng giáo dục của Học viện.

    5. Tiếp nhận, xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo của Học viện.

    6. Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; các khoa, các phòng chức năng có liên quan dự giờ, thanh tra giáo dục, kiểm tra, đánh giá nội dung, chất lượng giờ giảng, năng lực của giảng viên, chuyên viên.

    7. Chủ trì xây dựng ngân hàng đề thi và đáp án; quản lý, bảo mật ngân hàng đề thi và đáp án của tất cả các bậc học, ngành học và loại hình đào tạo của Học viện.

    8. Xây dựng, hướng dẫn thực hiện các quy định về kiểm tra, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh và giám sát thực hiện.

    9. Xây dựng, hướng dẫn thực hiện quy trình chấm thi và phối hợp với các khoa để tổ chức chấm thi, lưu bài thi của các kỳ thi trong Học viện.

    10. Tổ chức các hoạt động kiểm tra việc thực hiện quy chế thi học kỳ, thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh các hệ đào tạo trong Học viện.

    11. Chủ trì, phối hợp với các khoa và giảng viên để tiến hành phúc khảo bài thi khi có yêu cầu; giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác thi, chấm thi.

    12. Tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác thi, kết quả các kỳ thi, đánh giá chất lượng đào tạo cho Giám đốc Học viện và các cấp khi có yêu cầu.

    13. Đề xuất những thay đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

    14. Các công tác phối hợp khác:

    14.1. Ủy viên Thường trực Hội đồng Tự đánh giá của Học viện.

    14.2. Phối hợp với các khoa và đơn vị chức năng thuộc Học viện trong việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác đảm bảo chất lượng theo quy định.

    14.3. Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh, sinh viên tổ chức khảo sát học sinh, sinh viên về giảng viên, tổng hợp, báo cáo Giám đốc Học viện.

    15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Học viện phân công

Đăng ký trực tuyến