Phòng chức năng

Phòng chức năng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Giới thiệu chung Chức năng, nhiệm vụ      1. Tham mưu cho Giám đốc xây dựng mục tiêu, quy trình, quy định, kế hoạch triển khai công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện theo quy định của Bộ GDĐT, Bộ VHTTDL và của Học viện.  …

Xem thêm

Phòng Hành chính, Tổng hợp

1. Giới thiệu chung Chức năng, nhiệm vụ 1. Công tác Tổ chức cán bộ:     Tham mưu, tổ chức thực hiện việc quản lý về công tác tổ chức và cán bộ: quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; sử dụng, quản lý cán bộ; công tác kiện toàn bộ máy tổ chức; công…

Xem thêm

Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên

1. Giới thiệu chung      Phòng Công tác học sinh, sinh viên thực hiện chức năng tham mưu cho Đảng ủy và Ban Giám đốc về công tác chính trị, tư tưởng của học sinh, sinh viên; các công tác học sinh, sinh viên trong nhà trường. Chức năng chính của phòng bao gồm:…

Xem thêm

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

1. Giới thiệu chung Chức năng, nhiệm vụ. Công tác đào tạo     1.1. Tham mưu, giúp Giám đốc trong việc xác định mục tiêu đào tạo, quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề, mở các ngành hoặc chuyên ngành mới; nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến và hoàn…

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến