Thông Báo

THÔNG BÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH 01/01/2016

THÔNG BÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

THÔNG BÁO

Hội đồng Khoa học Học viện Âm nhạc Huế sẽ tổ chức đánh giá, nghiệm thu các đề tài NCKH cấp cơ sở như sau:

 ĐỀ TÀI 1:  “Nâng cao chất lượng tổ chức và quản lý Thư viện tại Học viện Âm nhạc Huế”
Mã số: HVAN.CB.2012 do CN. Nguyễn Thành Nhẫn – Cán bộ Thư viện làm chủ nhiệm đề tài.
Thời gian:  Vào lúc 8h00’ ngày 20 tháng 6 năm 2012.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 khu nhà 3 tầng.

 ĐỀ TÀI 2: “Âm nhạc trong hầu văn Huế”
Mã số T.CB.2011.11.15 do ThS. Bùi Ngọc Phúc – Viện trưởng viện Nghiên cứu Âm nhạc làm chủ nhiệm đề tài.
Thời gian:  Vào lúc 8h00’ ngày 21 tháng 6 năm 2012.
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 khu nhà 3 tầng.

Vậy trân trọng kính mời các CBGV và Sinh viên có quan tâm đến dự .

                                         PHÒNG QLKH – ĐỐI NGOẠI

Đăng ký trực tuyến