Ban Giám Đốc

Ban Giám đốc 01/01/2016

 
 

 

TS. Hà Mai Hương
 Giám đốc 

Điện thoại: (0234) 3606652

Email: hmaihuongpiano@gmail.com

 

     

Th.S Hoàng Thanh Sơn

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0919 191 767

Email: hoangthanhsonqt@gmail.com

 

 

Đăng ký trực tuyến