Banner Quản Lý Khoa Học

Quản Lý Khoa Học

Quản Lý Khoa Học

BIỂU MẪU KHOA HỌC – CẤP CƠ SỞ

DANH SÁCH BIỂU MẪU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ 1. BÁO CÁO  ĐỊNH KỲ (Đợt ….) THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 2. BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ 3. HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC 4. HỢP ĐỒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 5….

Xem thêm

Học viện Âm nhạc Huế với công tác nghiên cứu khoa học

Trong những năm qua, Học viện Âm nhạc Huế đã không ngừng đẩy mạnh công tác Nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên. Hoạt động Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xây dựng Học viện Âm nhạc Huế thành một trung tâm đào…

Xem thêm

12

Đăng ký trực tuyến