Tin Tức Sự Kiện

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung nghị quyết số 56/NQ – HĐT ngày 28 tháng 2 năm 2024 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Âm nhạc Huế 03/07/2024

Đăng ký trực tuyến