Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đảng uỷ Học viện Âm nhạc Huế 19/11/2014

1. Chức năng:

 – Văn phòng Đảng ủy là đầu mối kết nối công tác Đảng với các chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy.

 – Văn phòng Đảng ủy có chức năng tham mưu, giúp cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ; làm trung tâm thông tin và tham mưu tổng hợp phục vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ra các quyết định, nghị quyết và kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành.

2. Nhiệm vụ:

 – Giúp Ban Thường vụ tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày theo nhiệm vụ được phân công.

 – Nghiên cứu, tổng hợp, xử lý thông tin và đề xuất biện pháp giải quyết, phục vụ Ban Thường vụ quyết định về hoạt động của Đảng bộ theo trọng tâm được xác định trong từng thời gian, hoặc phát sinh đột xuất.

 – Làm công tác hành chính: văn thư, lưu trữ, khai thác và tổ chức bảo mật các tài liệu, văn kiện của cấp ủy.

 – Quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ.

Đăng ký trực tuyến