Cơ cấu tổ chức

Hội đồng học viện

Phòng chức năng

Phòng Hành chính, Tổng hợp

– Chức năng, nhiệm vụ: 1. Công tác hành chính, văn thư: a) Tiếp nhận, phân loại, vào sổ các loại công văn, thư tín… trình Giám đốc phê duyệt và chuyển đến các đơn vị chức năng có liên quan để xử lý; quản lý, giải quyết và lưu trữ công văn, giấy tờ,…

Xem thêm

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

– Chức năng, nhiệm vụ: 1. Tham mưu xây dựng định hướng, kế hoạch, quy mô và chương trình đào tạo; tổ chức, điều phối, điều hành và quản lý các loại hình đào tạo chính quy bậc trung cấp, đại học ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 2. Quản…

Xem thêm

Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên

– Chức năng, nhiệm vụ: Công tác tổ chức hành chính:              1.1. Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển; theo dõi, quản lý, đánh giá, phân công chủ nhiệm các lớp học; làm thẻ học sinh, sinh viên.              1.2. Tiếp nhận, bố…

Xem thêm

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

– Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho Giám đốc xây dựng mục tiêu, quy trình, quy định, kế hoạch triển khai công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ VH,TT&DL và của Học viện. Triển khai hợp…

Xem thêm

Khoa chuyên ngành

Khoa Sáng tác, Chỉ huy, Âm nhạc học

– Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Sáng tác, Lý luận, Chỉ huy là đơn vị trực tiếp giảng dạy các chuyên ngành Sáng tác, Âm nhạc học, Chỉ huy; Là đơn vị tạo nguồn về cán bộ làm công tác giảng dạy các môn Kiến thức âm nhạc cơ sở trong Học viện cũng như…

Xem thêm

Khoa Piano

– Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Piano, Accordeon, Organ có chức năng đào tạo chuyên ngành Piano, Accordeon, Organ cho các bậc học từ Trung cấp đến Đại học theo chuẩn đầu ra của Học viện; tham gia biểu diễn trong các hoạt động của Học viện. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban…

Xem thêm

Khoa Thanh nhạc

– Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Thanh nhạc Guitare là đơn vị đào tạo các chuyên ngành thanh nhạc, guitare cho các bậc học Trung cấp, Đại học; tham gia biểu diễn trong các hoạt động của Học viện. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Học viện phân công. – Cơ…

Xem thêm

Khoa Giao hưởng – Nhạc nhẹ – Công nghệ âm nhạc

– Chức năng, nhiệm vụ: Khoa Giao hưởng là đơn vị đào tạo chuyên ngành biểu diễn các nhạc cụ phương Tây bậc Trung cấp, Đại học. Ngoài công tác giảng dạy, giảng viên, học sinh, sinh viên còn tham gia biểu diễn các chương trình thính phòng, giao hưởng của Học viện và tham…

Xem thêm

Các đơn vị trực thuộc

Trung tâm Thông tin, Thư viện

– Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng             1.1. Quản lý chuyên môn, nghiệp vụ về thông tin, thư viện trong toàn Học viện phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập, NCKH của cán bộ giảng viên, học sinh, sinh viên của Học viện thông qua các hình…

Xem thêm

Viện Nghiên cứu và Bảo tồn Âm nhạc

– Chức năng, nhiệm vụ: Viện Dân tộc nhạc học là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Học viện Âm nhạc Huế có chức năng nghiên cứu cơ bản, toàn diện, kết hợp với nghiên cứu ứng dụng và thực hiện việc sưu tầm, lưu trữ, bảo tồn, khôi phục, truyền bá nền âm nhạc…

Xem thêm

Trung tâm Biểu diễn âm nhạc

– Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức dàn dựng, biểu diễn, giới thiệu các tác phẩm âm nhạc truyền thống, Nhã nhạc Cung đình Huế, âm nhạc Cồng Chiêng Tây nguyên, âm nhạc kinh điển thế giới thông qua dàn nhạc Dân tộc tổng hợp, dàn Nhã nhạc, dàn Cồng Chiêng, dàn nhạc Giao hưởng…

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến