Cơ cấu tổ chức

Hội đồng học viện

Phòng chức năng

Phòng Hành chính, Tổng hợp

1. Giới thiệu chung Chức năng, nhiệm vụ 1. Công tác Tổ chức cán bộ:     Tham mưu, tổ chức thực hiện việc quản lý về công tác tổ chức và cán bộ: quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; sử dụng, quản lý cán bộ; công tác kiện toàn bộ máy tổ chức; công…

Xem thêm

Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên

1. Giới thiệu chung      Phòng Công tác học sinh, sinh viên thực hiện chức năng tham mưu cho Đảng ủy và Ban Giám đốc về công tác chính trị, tư tưởng của học sinh, sinh viên; các công tác học sinh, sinh viên trong nhà trường. Chức năng chính của phòng bao gồm:…

Xem thêm

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

– Chức năng, nhiệm vụ: 1. Tham mưu xây dựng định hướng, kế hoạch, quy mô và chương trình đào tạo; tổ chức, điều phối, điều hành và quản lý các loại hình đào tạo chính quy bậc trung cấp, đại học ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 2. Quản…

Xem thêm

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

– Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho Giám đốc xây dựng mục tiêu, quy trình, quy định, kế hoạch triển khai công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ VH,TT&DL và của Học viện. Triển khai hợp…

Xem thêm

Khoa chuyên ngành

Khoa Thanh nhạc

1. Giới thiệu chung Chức năng, nhiệm vu      Khoa Thanh nhạc là đơn vị đào tạo các chuyên ngành thanh nhạc cho các bậc học Trung cấp, Đại học; tham gia biểu diễn trong các hoạt động của Học viện.     Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Học…

Xem thêm

Khoa Kiến thức cơ bản

1. Giới thiệu chung Chức năng, nhiệm vụ      – Lịch sử hình thành và phát triển      Khoa Kiến thức cơ bản có tiền thân là Bộ môn Văn hóa, trường Âm nhạc Huế (năm 1976), có nhiệm vụ đào tạo trình độ văn hóa (từ lớp 10 đến lớp 12). Sau…

Xem thêm

Khoa Piano

1. Giới thiệu chung Chức năng, nhiệm vụ:      1. Khoa Piano, Accordeon, Organ có chức năng đào tạo chuyên ngành Piano, Accordeon, Organ cho các bậc học từ Trung cấp đến Đại học theo chuẩn đầu ra của Học viện; tham gia biểu diễn trong các hoạt động của Học viện.    …

Xem thêm

Khoa Giao hưởng – Nhạc nhẹ – Công nghệ âm nhạc

1.Giới thiệu chung Đặc điểm, tình hình      Khoa Giao hưởng – Nhạc nhẹ – Công nghệ Âm nhạc được thành lập trên cơ sở sáp nhập Khoa Giao hưởng, Bộ môn Guitar (thuộc Khoa Thanh nhạc – Guitar cũ) và Bộ môn Organ (thuộc Khoa Piano – Accordeon – Organ cũ) vào tháng…

Xem thêm

Các đơn vị trực thuộc

Viện Nghiên cứu và Bảo tồn Âm nhạc

 1. Giới thiệu chung Chức năng, nhiệm vụ:     1. Viện Nghiên cứu và Bảo tồn âm nhạc là đơn vị nghiên cứu trực thuộc Học viện Âm nhạc Huế có chức năng nghiên cứu cơ bản, toàn diện, kết hợp với nghiên cứu ứng dụng và thực hiện việc sưu tầm, lưu trữ,…

Xem thêm

Trung tâm Thông tin, Thư viện

1. Giới thiệu chung       Trung tâm thông tin – thư viện, tiền thân là tổ thư viện thuộc phòng Quản lý Khoa học – Đối ngoại. Ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định số 3646/QĐ-BVHTTDL về việc quy định…

Xem thêm

Trung tâm Biểu diễn âm nhạc

– Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức dàn dựng, biểu diễn, giới thiệu các tác phẩm âm nhạc truyền thống, Nhã nhạc Cung đình Huế, âm nhạc Cồng Chiêng Tây nguyên, âm nhạc kinh điển thế giới thông qua dàn nhạc Dân tộc tổng hợp, dàn Nhã nhạc, dàn Cồng Chiêng, dàn nhạc Giao hưởng…

Xem thêm

Đăng ký trực tuyến