Khoa chuyên ngành

Khoa Thanh nhạc 06/11/2023

1. Lãnh đạo đơn vị

     
 

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh – Phó Trưởng khoa phụ trách

Điện thoại: 0983511020.

Email: lananhthanhnhac020@gmail.com

 

2. Thông tin liên hệ
    – Địa chỉ: Văn phòng Khoa Thanh nhạc – Học viện Âm nhạc Huế – 01 Lê Lợi Thành phố Huế.

    – Điện thoại: 0234.2460.218

    – Email: thanhnhachvan@gmail.com

3. Đội ngũ giảng viên

TT

Họ và tên

Chức danh

Email

1

ThS. Thân Đình Phương

Giảng viên

thandinhphuong@gmail.com

2

ThS. Nguyễn Thị Cúc

Giảng viên

kimcucthanhnhac@gmail.com

3

ThS. Trần Thị Vân

Giảng viên

vansopranoduc@gmail.com

4

ThS. Đặng Xuân Trường

Giảng viên

 

5

ThS. Hoàng Phúc Thịnh

Giảng viên

phucthinhvhnt@gmail.com

4. Giới thiệu chung

  • Chức năng, nhiệm vu

     Khoa Thanh nhạc là đơn vị đào tạo các chuyên ngành thanh nhạc cho các bậc học Trung cấp, Đại học; tham gia biểu diễn trong các hoạt động của Học viện.

    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Học viện phân công.

 

 

Đăng ký trực tuyến