Hội đồng học viện

Danh sách hội đồng Học viện Âm nhạc Huế, nhiệm kỳ 2020 – 2025 30/11/2020

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

          HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

NHIỆM KỲ 2020 – 2025

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Ghi chú

1

ThS. Đoàn Phương Hải

Chủ tịch

 

2

TS. Hà Mai Hương

Thành viên

 

3

ThS. Hoàng Thanh Sơn

Thành viên

 

4

PGS.TS. Lê Anh Tuấn

Thành viên

 

5

TS. Trần Đình Hằng

Thành viên

 

6

ThS. Hoàng Trọng Cương

Thành viên

 

7

NS. Lê Chí Quốc Anh

Thành viên

 

8

Nhà thơ Hồ Đăng Thanh Ngọc

Thành viên

 

9

TS. Phan Thuận Thảo

Thành viên

 

10

ThS. Ngô Thị Giang

Thư ký

 

11

ThS. Trương Ngọc Chiến

Thành viên

 

12

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

Thành viên

 

13

ThS. Nguyễn Đức Thanh

Thành viên

 

14

ThS. Mai Anh

Thành viên

 

15

SV. Hoàng Quý Nhân

Thành viên

 

Đăng ký trực tuyến