Khoa chuyên ngành

Khoa Piano 06/06/2019

1. Giới thiệu chung

  • Chức năng, nhiệm vụ:

     1. Khoa Piano, Accordeon, Organ có chức năng đào tạo chuyên ngành Piano, Accordeon, Organ cho các bậc học từ Trung cấp đến Đại học theo chuẩn đầu ra của Học viện; tham gia biểu diễn trong các hoạt động của Học viện.

    2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Học viện phân công.

2. Lãnh đạo đơn vị

    – Ths. Trương Ngọc Chiến               Chức danh: Phó Trưởng khoa Phụ trách

    – Số điện thoại: 0903597733

    – Email: truongngocchientudio@gmail.com

    – Ths. Nguyễn Thị Hà                       Chức danh: Phó Trưởng khoa

    – Số điện thoại: 0989638503

    – Email: hapiano76@gmail.com

3. Đội ngũ giảng viên

TT

Họ và tên

Chức danh

Email

01

Ths. Trương Ngọc Chiến

PTK Phụ trách Khoa

truongngocchientudio@gmail.com

02

Ths. Nguyễn Thị Hà

Phó Trưởng Khoa

hapiano76@gmail.com

03

Ths. Trần Thị Ý Minh

Giảng viên

yminhvn@gmail.com

04

Ths Nguyễn Hữu Phương

Giảng viên

panda22t@gmail.com

05

Ths Nguyễn Hương Giang

Giảng viên

giangnguyen.piano@gmail.com

06

Ths Nguyễn Đan Tâm Giảng viên dantam201084@gmail.com

4. Thông tin liên hệ

    – Địa chỉ: Văn phòng khoa Piano, Học viện Âm nhạc Huế, 01 Lê Lợi, TP Huế

    – Điện thoại: 0234 3838001

    – Email: khoapianoaccor@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký trực tuyến