Khoa chuyên ngành

Khoa Thanh nhạc 06/06/2019

1. Giới thiệu chung

  • Chức năng, nhiệm vu

     Khoa Thanh nhạc là đơn vị đào tạo các chuyên ngành thanh nhạc cho các bậc học Trung cấp, Đại học; tham gia biểu diễn trong các hoạt động của Học viện.

    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Học viện phân công.

2. Lãnh đạo đơn vị

    * ThS. Nguyễn Thị Lan Anh                Chức danh:  Phó Trưởng khoa phụ trách

    – Số điện thoại: 0983511020.

    – Email: lananhthanhnhac020@gmail.com

3. Đội ngũ giảng viên

TT

Họ và tên

Chức danh

Email

01

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

Phó Trưởng khoa phụ trách 

lananhthanhnhac020@gmail.com

02

ThS. Lê Thị Hà Vi

Tổ trưởng bộ môn Thanh nhạc

Lehavi.vn@gmail.com

03

ThS. Đoàn Quốc Duy

Giảng viên

Doanquocduy85@gmail.com

04

ThS. Thân Đình Phương

Giảng viên

thandinhphuong@gmail.com

05

ThS. Nguyễn Thị Cúc

Giảng viên

kimcucthanhnhac@gmail.com

06

ThS. Trần Thị Vân

Giảng viên

vansopranoduc@gmail.com

07

ThS. Nguyễn Đăng Khoa

Giảng viên

Nguyendangkhoa.hvan@gmail.com

08

ThS. Lê Thị Cẩm Nhung

Giảng viên

Nhunglee1905@gmail.com

4. Thông tin liên hệ

    – Địa chỉ: Văn phòng Khoa Thanh nhạc – Học viện Âm nhạc Huế – 01 Lê Lợi Thành phố Huế.

    – Điện thoại: 0234.2460.218

    – Email: thanhnhachvan@gmail.com

Đăng ký trực tuyến