Phòng chức năng

Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên 06/06/2019

1. Lãnh Đạo đơn vị                                                          

     

                                               CN. Hoàng Văn Chính – Phó Trưởng phòng – Điều hành phòng

                                                                         Điện thoại: 0912003381

                                                               Email: vanchinh.hvanh@gmail.com

2. Thông tin liên hệ

    – Địa chỉ: số 01 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế

    – Điện thoại: 02342460868

    – Email: congtachssv.hvan@gmail.com

3. Đội ngũ cán bộ

TT

Họ tên

Chức danh

Email

1.

CN. Lô Thị Hồng Loan

Chuyên viên

Lehoanglan7486@gmail.com

2.

CN. Hồ Hữu Tuyến

Chuyên viên

Hohuutuyen76@gmail.com

4. Giới thiệu chung

     Phòng Công tác học sinh, sinh viên thực hiện chức năng tham mưu cho Đảng ủy và Ban Giám đốc về công tác chính trị, tư tưởng của học sinh, sinh viên; các công tác học sinh, sinh viên trong nhà trường. Chức năng chính của phòng bao gồm: Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo trong công tác học sinh, sinh viên; tiến hành các biện pháp thích hợp đưa công tác học sinh, sinh viên vào nề nếp, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác học sinh, sinh viên; đảm bảo học sinh, sinh viên thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

     Quản lý học sinh, sinh viên về học tập và rèn luyện, chú trọng công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Cung cấp cho học sinh, sinh viên các thông tin cần thiết của nhà trường, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng để giải quyết kịp thời những thắc mắc của học sinh, sinh viên.

     Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên của Học viện trong công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong học sinh, sinh viên.

  • Chức năng, nhiệm vụ:
  1. Công tác tổ chức hành chính:

     1.1. Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển; theo dõi, quản lý, đánh giá, phân công chủ nhiệm các lớp học; làm thẻ học sinh, sinh viên.

     1.2. Tiếp nhận, bố trí học sinh, sinh viên vào ở nội trú.

     1.3. Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của học sinh, sinh viên.

    1.4. Phối hợp với Phòng Đào tạo công khai kết quả học tập, rèn luyện của người học; tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên.

     1.5. Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến học sinh, sinh viên.

  1. Công tác quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên:

     2.1. Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên; phân loại, xếp loại học sinh, sinh viên cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khoá học; tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với học sinh, sinh viên vi phạm quy chế, nội quy.

     2.2. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân cho học sinh, sinh viên” vào đầu khoá, đầu năm học và cuối khóa học.

    2.3. Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

     2.4. Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác; tổ chức đối thoại định kỳ giữa Giám đốc Học viện với học sinh, sinh viên.

      2.5. Theo dõi công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong Học viện; phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị – xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của học sinh, sinh viên, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

      2.6. Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên.

  1. Công tác y tế, thể thao:

    3.1. Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh, sinh viên khi vào nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập theo quy định; xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.

     3.2. Tạo điều kiện cơ sở vật chất cho học sinh, sinh viên luyện tập thể dục, thể thao; tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.

  1. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên

     4.1. Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách quy định của Nhà nước đối với học sinh, sinh viên về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến học sinh, sinh viên.

     4.2. Tạo điều kiện giúp đỡ học sinh, sinh viên tàn tật, khuyết tật, diện chính sách và có hoàn cảnh khó khăn.

  1. Công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

    5.1. Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có học sinh, sinh viên ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho học sinh, sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên.

    5.2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến học sinh, sinh viên; hướng dẫn học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế.

     5.3. Tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho học sinh, sinh viên.

  1. Công tác quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú

     Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Học viện giao.

Đăng ký trực tuyến