Danh mục luận án

Chuyển biên, chú giải sách ” Di Tình Nhã Điệu” nhạc phổ Hán nôm về bài bản Ca Huế 26/05/2022

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Chủ nhiệm đề tài: TS Phan Thuận Thảo

Tham gia thực hiện: NNC Trần Đại Vinh

Đăng ký trực tuyến