Các đơn vị trực thuộc

Trung tâm Thông tin, Thư viện 06/06/2019

1. Lãnh đạo đơn vị

     
 

ThS. Nguyễn Thành Nhẫn – Điều hành Trung tâm 

Điện thoại: 0234 2460503 – 0935530559

Email: nhanhvanhue@gmail.com

 

2.Thông tin liên hệ
      – Địa chỉ: Trung tâm Thông tin, Thư viện, Học viện Âm nhạc Huế, Số 01 Lê Lợi – Thành phố Huế 

      – Điện thoại: 0234 2460503

      – Email: tvamnhachue@gmail.com

3. Đội ngũ cán bộ 

TT

Họ tên

Chức danh

Email

1

CN. Phan Anh Bình

Chuyên viên

ngocanh6000@gmail.com

1. Giới thiệu chung

      Trung tâm thông tin – thư viện, tiền thân là tổ thư viện thuộc phòng Quản lý Khoa học – Đối ngoại. Ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định số 3646/QĐ-BVHTTDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Âm nhạc Huế. Trung tâm thông tin – thư viện là một trong các tổ chức trực thuộc Ban Giám đốc Học viện.

  • Chức năng:

    1. Quản lý chuyên môn, nghiệp vụ về thông tin, thư viện trong toàn Học viện phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập, NCKH của cán bộ giảng viên, học sinh, sinh viên của Học viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện.

   2. Xây dựng, quản lý, điều hành và phát triển hệ thống mạng internet, Website của Học viện, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác đào tạo, NCKH, công tác quản lý, điều hành và các hoạt động khác của Học viện.

  • Nhiệm vụ:

    1. Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn và hàng năm của Trung tâm, tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Học viện;

    2. Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong lĩnh vực thư viện phục vụ công tác đào tạo, NCKH, hoạt động giảng dạy và học tập của Học viện;

    3. Bổ sung, phát triển, cập nhật nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Học viện; thu nhận các tài liệu do Học viện xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng, các dạng tài liệu khác của Học viện; Thu nhận khoá luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, các ấn phẩm tài trợ, biếu, tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện trong nước và quốc tế;

    4. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp, thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu;

    5. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện tại chỗ và trên mạng thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của Nhà trường và quy định của pháp luật; hướng dẫn các đơn vị và cá nhân trong trường thực hiện đúng quy định quản lý và cập nhật thông tin trên Website Học viện; luận văn tốt nghiệp.

    6. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiến tiến vào công tác thông tin, thư viện. Tiếp nhận, hướng dẫn sinh viên thực tế, thực tập và tham gia nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực thông tin, thư viện;

    7. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

    8. Tổ chức quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Giám đốc; bảo quản kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất, kỹ thụât và tài sản khác của Trung tâm, tiến hành thanh lọc, tiêu hủy các tài liệu lạc hậu, bị rách theo quy định của Bộ VHTTDL.

    9. Phối hợp với Phòng Hành chính, Tổng hợp, Phòng Đào tạo tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, thu thập và lưu trữ các tài liệu truyền thống xây dựng và phát triển Học viện.

    10. Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi thông tin, tư liệu, dữ liệu với các thư viện trong và ngoài nước, từng bước hiện đại hoá công tác thông tin, tư liệu, thư viện.

    11. Thực hiện các báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và tình hình đột xuất khi có yêu cầu của Giám đốc, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các bộ, ngành có liên quan.

    12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện phân công.

Đăng ký trực tuyến